عرضه های آخرین

4.4.2 2016-Feb-08 zip (md5) tar.gz (md5)

4.4 شاخه

4.4.2 2016-Feb-08 zip (md5) tar.gz (md5)

4.1 شاخه

4.1.14 2017-Jan-11 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.13 2016-Sep-08 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.12 2016-Jul-02 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.11 2016-May-07 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.10 2016-Feb-02 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.9 2016-Jan-07 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.8 2015-Sep-15 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.7 2015-Aug-04 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.6 2015-Jul-23 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.5 2015-May-07 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.3 2015-Apr-23 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.2 2015-Apr-22 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.1 2015-Mar-26 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1 2015-Feb-12 zip (md5) tar.gz (md5)

امتحانی & عرضه های RC

3.8-beta-1 2014-Apr-28 zip (md5) tar.gz (md5)